AI (Artificial Intelligence) คืออะไร? AI เรียนรู้แบบใดบ้าง?

Why It Matters EP8

สรุปสั้น

1. AI (Artificial Intelligence) คืออะไร?

– AI (Artificial Intelligence) คือ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการคณิตศาสตร์ โดยใส่ข้อมูลเข้าไปให้มันเรียนรู้ (learning)

2. AI จะมีการเรียนรู้ (Machine Learning) 4 แบบ

– Supervised Learning มี input และ output ให้มันเรียนรู้และวิเคราะห์เอง

– Un-Supervised Learning ให้มันสกัดข้อมูลที่สำคัญออกมา แล้วนำเอาไปใช้ในการ Supervise เพื่อให้ได้ output ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

– Reinforcement Learning ป้อนข้อมูลให้มันเพื่อลองผิดลองถูกเอง เหมือนการเรียนรู้ของมนุษย์

– Semi-Supervised Learning ให้ข้อมูลบางส่วนเพื่อให้มันไปขยายผลเพิ่มเติมเอง

3. ทำไม AI ถึงสำคัญ?

– เพราะ AI เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร

4. เริ่มเรียนรู้จาก?

– Coding ภาษา Python

5. ข้อควรระวังเกี่ยวกับ AI?

– ควรเรียนรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะนำไปใช้


1. AI (Artificial Intelligence) คืออะไร?

– การวิเคราะห์ข้อมูลและสิ่งแวดล้อมในมิติที่สูงกว่า logic ของมนุษย์โดยผ่านการตั้งสมมติฐานเพื่อตัดสินใจหาสิ่งที่ดีที่สุดโดยใช้คณิตศาสตร์ (ปราศจากการช่วยเหลือจากมนุษย์)

– คณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ถูกสร้างเก็บไว้ (Library) มีทั้งแบบที่คนสร้าง และแบบที่ให้ AI เรียนรู้ด้วยตัวเอง (Auto Machine Learning)ข้อมูล (Data) เป็นทรัพยากรที่สำคัญ เพราะใช้ input ให้ AI เรียนรู้ ยิ่งมากยิ่งแม่นยำ (อย่างน้อย 50 input)

– Machine Learning เป็น Subset ของ AI แบ่งเป็น 4 หมวดหมู่

*1. Supervised Learning

– คือการเรียนรู้จากคุณลักษณะ (Feature) แล้วหาความสัมพันธ์เพื่อนำไปสู่ผลเฉลย (Target) เช่น การวิเคราะห์การซื้อขายหุ้น โดยดูจากข้อมูลในอดีต เช่น RSI เพื่อมาประกอบการตัดสินใจว่าหุ้นจากขึ้นหรือลง

*2. Un-Supervised Learning

– คือการเรียนรู้ข้อมูลแบบไม่มีเฉลย เกิดจากการแบ่งกลุ่มข้อมูล ดูจากการกระจายตัวของข้อมูล โดยอาศัยคณิตศาสตร์สกัดข้อมูลที่สำคัญออกมา (ส่วนใหญ่ทำ Un-Supervise ก่อน เพื่อเอาข้อมูลที่สำคัญออกมา ก่อนที่จะไปทำ Supervise ทำให้ความแม่นยำในการ Prediction แม่นยำมากขึ้น

*3. Reinforcement learning

– ให้มันไปเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเอง ลองผิดลองถูกเอง เหมือนการเรียนรู้ของมนุษย์ เรามีหน้าที่บอกแค่ผลลัพธ์และกฏให้มัน เช่น Game ROTA, AlphaGo และ Hide and Seek ของคุณ Elon Musk

*4. Semi-Supervised Learning

– กึ่งเรียนรู้แบบมีผู้สอนและไม่มีผู้สอน โดยจดจำ Pattern สิ่งต่างๆ เหมือน Supervised แล้วไปขยายขอบเขตการเรียนรู้เองแบบ Reinforcement เหมาะกับกรณีที่มีข้อมูลน้อย

2. ทำไม AI ถึงสำคัญ?

– ใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน

– ทำให้เข้าใจลูกค้ามากขึ้น ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

– ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มการขาย เพื่อให้ได้กำไรสูงสุด

– ช่วยตรวจสอบระบบ Security ของ Program

– ช่วยวิเคราะห์การลงทุน

3. ทุกบริษัทต้องการ AI ไหม?

– ทุกบริษัทที่สร้างสินค้า และขายสินค้า ต้องการ AI เพื่อไปช่วยวิเคราะห์การตัดสิน

– สิ่งที่ง่ายที่สุด ที่จะเอา AI ไปใช้ได้คือ marketing เช่น ไปหาว่าลูกค้ามีพฤติกรรมเป็นอย่างไร ชอบซื้อสินค้าอะไร

– เจ้าของบริษัทและพนักงานในองค์กรเองที่จะเข้าใจ ว่าแท้จริงแล้ว AI สามารถนำไปใช้ใน specific task ต่างๆ ได้

4. อยากทำ AI ควรเริ่มอย่างไร

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง AI

– ศึกษาเรื่อง Programing (เช่น ภาษา Python) มี Course เรียนฟรี Online

– หาข้อมูล เก็บข้อมูลลูกค้า


ช่วง Q&A

Q1: งานประเภทไหนที่ AI จะมาแทนที่?

– นักวิเคราะห์ข้อมูล เช่น นักวิเคราะห์หุ้น เพราะโปรแกรมสามารถมาแทนที่ได้ทันที ยิ่งกว่าคนที่ทำงานใช้แรงงานเสียอีก

Q2: Job Opportunities จาก AI?

– ถึงแม้ว่า Self Driving Car อาจทำให้คนขับรถตกงาน แต่ธุรกิจสาย entertainment ระหว่างนั่งรถก็อาจจะเกิดขึ้น

Q3: Social Impact จาก AI เช่น การเกิดข้อผิดพลาด?

– การพัฒนาระบบ AI จุดประสงค์หลักเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อาจจะมีความผิดพลาดได้

Q4: การซื้อขายหุ้นผ่าน Robot ทำไมมันไม่ work?

– ข้อมูล Finance ไม่ Static เพราะมันเกิดจากการแข่งขันของคน ไม่มีกฏตายตัว model ต้องถูกปรับตลอดเวลาถึงจะแม่นยำ

Q5: นักลงทุนทั่วไปสามารถจะเรียนรู้ AI เพื่อ develop model เองได้อย่างไร?

– ค่อนข้างยากและใช้เวลาในการสร้างข้อมูลที่ไม่ static แต่วิธีที่ง่ายที่สุด คือ นำ data set มา 1 ปี แล้วทำการ back test เพื่อหากลยุทธ์ที่ได้กำไร แล้วก็นำ model ออกมาขาย ซึ่งอาจจะไม่แม่นยำมาก

Q6: AI มีข้อควรระวังอย่างอื่นอีกหรือไม่?

– ต้องเรียนรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะนำไปใช้


รายละเอียด

สรุปโดย Patsuk

Date: 29 APR 2021 (20:00-21:10)

Speaker: คุณคริน (CEO & Founder of Tautology Thailand)

Moderator: พี พนิต P Panit (วันนี้สรุป..มา)


#ClubhouseTH #WhyItMatters #ทำไมถึงสำคัญ #AI #TautologyThailand #pxpanit #todayinotetoevent #todayinoteto #วันนี้สรุปมา